Zwykły obrzęd Komunii chorych udzielanej przez szafarza nadzwyczajnego

OBRZĘDY WSTĘPNE

72. Szafarz w stroju odpowiednim do spełnianej posługi podchodzi do chorego i pozdrawia go oraz tych, którzy go otaczają.

A.
S. Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom.

Albo:

B.
S. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W. Na wieki wieków. Amen.

73. Następnie szafarz składa Najśw. Sakrament na stole i adoruje Go razem z obecnymi w ciszy albo odmawiając odpowiednią modlitwę, np.:

A.
O święta Uczto, *
na której przyjmujemy Chrystusa,
odnawiamy pamięć Jego męki,
duszę napełniamy łaską
i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

Albo:

B.
Wielbię Ciebie w każdym momencie,
o żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie.

Można zaśpiewać zwrotkę pieśni eucharystycznej.

74. Szafarz wzywa chorego i obecnych do wzbudzenia żalu za grzechy:

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w obrzędzie Komunii św.

Następuje krótkie milczenie.

A.
Wszyscy razem odmawiają spowiedź powszechną:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia (i siostry), że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:
i uderzając się w piersi mówią:
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Następnie mówią dalej:
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia (i siostry), o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego.

Albo:

B.
S. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
S. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
W. I daj nam swoje zbawienie.

Albo:

C.
Szafarz lub ktoś inny z obecnych wypowiada następujące lub podobne wezwania:

S. Panie, który przez tajemnicę swojej śmierci i zmartwychwstania dokonałeś naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
S. Chryste, który przez nasze cierpienia odnawiasz cudowne dzieła swojej męki, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
S. Panie, który przez przyjęcie Twojego Ciała czynisz nas uczestnikami swojej ofiary paschalnej, zmiłuj się nad nami.
w. Zmiłuj się nad nami.

75. Szafarz kończy:
Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

76. Następnie, zależnie od okoliczności, ktoś z obecnych lub sam szafarz może odczytać tekst Pisma św., np.:

J 6, 54-55:
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.

J 6, 54-59:
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

J 14, 6:
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

J 14, 23:
Jeżeli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać.

J 15, 4:
Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

1 Kor 11, 26:
Ilekroć spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Albo: J 14, 27; J 15, 5 i J 4, 16.

MODLITWA PAŃSKA

77. Szafarz zachęca do Modlitwy Pańskiej tymi lub podobnymi słowami:

Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.

Wszyscy odmawiają:

Ojcze nasz.

KOMUNIA ŚWIĘTA

78. Szafarz ukazuje Najśw. Sakrament i mówi:

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Chory i inni mający przyjąć Komunię św. mówią:

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

79. Szafarz podchodzi do chorego i ukazując mu Najśw. Sakrament mówi:
Ciało Chrystusa (lub: Krew Chrystusa).

Chory:
> Amen.

Następnie przyjmuje Komunię św.
Obecni, którzy pragną przyjąć Komunię św., przyjmują Najśw. Sakrament w zwykły sposób.

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

80. Po rozdzieleniu Komunii św. szafarz oczyszcza naczynie i umywa palce. Stosownie do okoliczności można przez chwilę zachować święte milczenie.
Następnie szafarz odmawia modlitwę końcową:

Módlmy się.

A.
Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, z ufności Cię prosimy, aby Najświętsze Ciało (Najdroższa Krew)Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, które(ą) przyjął nasz brat (przyjęła nasza siostra), było(a) trwałą pomocą dla jego (jej)duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Albo:

B.
Boże, nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia, dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spraw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Albo:

C.
Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha, prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie, z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Albo:

D.
Posileni świętym darem, dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, trwała w nas i przemieniała nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

81. Szafarz wzywając błogosławieństwa Bożego i czyniąc znak krzyża na sobie mówi:

A.
Niech Bóg nas błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W. Amen.

Albo:

B.
Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny, Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.