Obrzędy Komunii Świętej – wersja skrócona

OBRZĘD KOMUNII CHORYCH

s. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  w. Amen.

s. Pokój temu domowi.    

w. I wszystkim jego mieszkańcom.     ®1

Szafarz składa Najświętszy Sakrament na korporale i adoruje Go razem z obecnymi w ciszy, albo odmawiając następującą modlitwę:

Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie. ®2

AKT SKRUCHY:

s. Uznajmy przed Bogiem że, jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w obrzędzie Komunii św. ®3

I. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia (i siostry), że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: uderzając się w piersi mówią: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Następnie mówią dalej:

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia (i siostry),o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego.

s. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.     w. Amen.

LITURGIA SŁOWA:

s. Słuchajmy słów Chrystusa:        ®4

J 6,54-53 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.

MODLITWA PAŃSKA

s. Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

KOMUNIA ŚWIĘTA

Szafarz ukazuje Najświętszy Sakrament i mówi:

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Przyjmujący Komunię św. mówią:

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo,

a będzie uzdrowiona dusza moja.

Szafarz podchodzi do chorego i ukazuje mu Najświętszy Sakrament mówi:

Ciało Chrystusa (lub Krew Chrystusa)

Chory odpowiada: Amen.

Następnie może udzielić Komunii pozostałym, po komunii, jeżeli zachodzi potrzeba dokonuje puryfikacji odmawiając po cichu modlitwę:®5

MODLITWA PO KOMUNII:

Módlmy się:                                                                                                      ®6

Posileni świętym darem, dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, trwała w nas i przemieniała nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ZAKOŃCZENIE:

s. Niech Bóg nas błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. w. Amen.                                                                                                       ®7

1.            s. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

w. Na wieki wieków. Amen.

2. O święta uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

3. IIs. Zmiłuj się nad nami Panie.w. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

s. Okaż nam, Panie miłosierdzie swoje.w. I daj nam swoje zbawienie.

III(O.W)  s. Panie, który przez tajemnicę swojej śmierci i zmartwychwstania dokonałeś naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami.                 w. Zmiłuj się nad nami.

s. Chryste, który przez nasze cierpienia odnawiasz cudowne dzieła swojej męki, zmiłuj się nad nami. w. Zmiłuj się nad nami.

s. Panie, który przez przyjęcie Twojego Ciała czynisz nas uczestnikami swojej ofiary paschalnej, zmiłuj się nad nami.

w. Zmiłuj się nad nami.

4.J 6,54-59 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije trwa we Mnie a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

J 14, 6 Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

J 14,23 Jeżeli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać.

J 15, 4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

1 Kor 11, 26 Ilekroć spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

5. MODLITWA PO PURYFIKACJI:

Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, * co spożyliśmy ustami,* i dar otrzymany w doczesności * niech się stanie dla nas *lekarstwem na życie wieczne.

6. MODLITWY PO KOMUNII:

Boże nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia, dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spraw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha, prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie, z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, z ufnością Cię pro­simy, aby Najświętsze Ciało (Najdroższa Krew) Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, które(ą) przyjął nasz brat (przyjęła nasza siostra), było(a) trwałą pomocą dla jego(jej) duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

7. ZAKOŃCZENIE:

s. Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny. Ojciec i Syn, i Duch Święty.               w. Amen.