Jak zostać nadzwyczajnym szafarzem?

WARUNKI WYBORU KANDYDATA

1. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej mogą być mężczyźni oraz siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego w wieku 25-65 lat.
2. Kandydat do podjęcia tej posługi powinien odznaczać się następującymi przymiotami:
a.wyróżniać się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza zdrową pobożnością eucharystyczną i bardziej intensywnym życiem sakramentalnym;
b.odznaczać się wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu zawodowym, małżeńskim, rodzinnym i sąsiedzkim;
c.posiadać odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej średnie wykształcenie;
d.aktywnie uczestniczyć w życiu swojej wspólnoty parafialnej i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych świeckich;
e.odznaczać się odpowiednią sprawnością psychiczną i fizyczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązania kontaktu z osobami chorymi i w podeszłym wieku;
f.wykazywać ducha apostolskiego;
g.przejść odpowiednią formację.
3. Liczbę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w danej parafii należy dostosować do konkretnych potrzeb roztropnie rozeznanych przez miejscowego proboszcza.
4. Kandydat do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej powinien uzyskać aprobatę własnego proboszcza, który w tej sprawie może zasięgnąć opinii rady parafialnej.


WARUNKI UZYSKANIA UPOWAŻNIENIA DO PEŁNIENIA POSŁUGI NADZWYCZAJNEGO SZAFARZA KOMUNII ŚWIĘTEJ
1. W oparciu o obowiązujące prawo kanoniczne tylko biskup diecezjalny może upoważnić odpowiednio przygotowanego kandydata do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej (por. kan. 910 i 230 KPK).
2. W wypadku uzasadnionej konieczności proboszcz parafii lub rektor kościoła powinien zwrócić się z pisemną prośbą do Biskupa o upoważnienie kandydata do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.
Prośba powinna zawierać:
a.nazwisko i imię, wiek, stan cywilny, wykształcenie i pełniony zawód kandydata;
b.uzasadnienie prośby;
c.opinię proboszcza własnego (rektora kościoła);
d.w załączeniu zaświadczenie o odbytej formacji.
3. Pierwsze upoważnienie udzielane będzie zasadniczo na okres jednego roku, a kolejne na czas określony przez Biskupa.
4. Upoważnienie do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej kandydat otrzymuje podczas specjalnego obrzędu liturgicznego.
5. Przed każdorazowym przedłużeniem upoważnienia, na miesiąc przed upływem terminu ważności, wymagana jest nowa prośba proboszcza lub rektora kościoła z załączonym poświadczeniem o odbytym dniu skupienia lub rekolekcjach. Do prośby o przedłużenie należy również dołączyć dekret upoważniający wydany przez Biskupa, celem dokonania adnotacji o przedłużeniu.

6. Upoważnienie udzielone przez Biskupa dla ważnych powodów może być przez niego uchylone.